เบี้ยเดินทาง - เพื่อนกันประกันภัยv4

Go to content
เดินทางในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ค่ารักษาพยาบาล 10% ของทุนประกัน
 • เบี้ยสุทธิ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต้องไม่น้อยกว่าจำนวน  200 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
 • อายุเกิน 80 ปี จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 • นักเรียน/นักศึกษา ทุนประกันเกิน 300,000 บาทให้สอบถามแผนกฯ
 • ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น,เกาหลีใต้ และสิงค์โปร และประเทศแถบยุโรป
 • โปรดยืนยันเบี้ยกับแผนกฯ ก่อนแจ้งลูกค้า
  ทุนประกัน/คน (บาท)
  จำนวนวันเดินทาง  
    จำนวนคน  
  อายุ 3 เดือน - 80 ปี  
       
     
       
  รวมเบี้ยสุทธิ  
  อากรแสตมป์  
  ภาษี  
  เบี้ยรวม  
       
Logout
Back to content