เกี่ยวกับมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

เกี่ยวกับมิตรแท้

สื่อองค์กร
หน้าที่แต่ละ ฝ่าย/แผนก
ฝ่ายกิจการตัวแทน
แผนกบริหารงานตัวแทน
1. ออกรหัส(โค้ด)ตัวแทนใหม่
2. รับสมัครสอบใบอนุญาตตัวแทน
3. ขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน
4. ตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างตัวแทน
5. ตรวจสอบสถานะรหัส(โค้ด)ของตัวแทน
6. ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลต่างๆของตัวแทน
แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน
1. การขอเปิดสำนักงานตัวแทน (GA)
2. การติดตั้งป้ยสำนักงานตัวแทน (GA)
3. การย้ายที่ตั้งสำนักงานตัวแทน (GA)
4. ประเมินผลกาปฏิบัติงานของสำนักงานตัวแทน (GA)
แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา
1.งานลงทะเบีนอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น อบรมขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย
2.ติดต่อสอบถามเรื่องตารางการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร
3.สอบถามจำนวนผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหลักสูตร (เต็มหรือยังไม่เต็ม)
4.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหลักสูตร
แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน
 • สอบถามเก่าเบี้ยที่ค้างชำระ
 • การรับชำระเบี้ยประกัน
 • การโอนเงินเข้าบริษัท การปรับปรุง
 • การตรวจสอบเงินตั้งฝากในระบบ
 • ทำเรื่องคืนเงิน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย
 • การจัดทำค้ำประกันเพิ่มวงเงินเครดิต (ค้ำประกันเพิ่มวงเงินการออกกรมธรรม์)
 • การเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้ค้ำประกันที่ติดต่อผ่าน แผนกบริการจัดการเบี้ยประกันภัย
 • การให้ตัวแทนเก่าๆ ที่มีสถานะ S/NC (ผิดนัดชำระเบี้ย) จัดทำหรือจัดส่งเอกสารชุดใบสมัครใหม่หรือนำส่งเอกสารเพิ่มเติม
 • จ่ายเบี้ยล่าช้า
 • ค้างเบี้ย
 • ขอผ่อนผันการประนอมหนี้
 • เงื่อนไขตารางผลประโยชน์
 • ขอเปิดรหัส PRE PAID
ฝ่ายบัญชีเฉพาะธุรกิจ
 • การจ่ายค่า 0V (ค่าบริหารตัวเทน)
 • การจ่ายค่าคอม
 • การส่วนต่าง พรบ.
 • การจ่ายค่าคีย์กรมธรรม์
 • ข้อมูลภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของตัวแทน
ฝ่ายประเมินราคาสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ
 • ร้องเรียนอู่ / เสนออู่
 • ประเมินราคา
 • สอบถามผลเคลม
 • เงื่อนไขการเคลมที่เคลมแล้วมีปัญหา
 • มโนเคลม {สมมุติเคลม ที่ยังไม่เกิดเหตุ}
 • ขออนุโลมค่า Except ในบางกรณี 1,000 – 8,000 บาท (พิจารณาในรายพิเศษจริง ๆ)
 • ปรึกษาลักษณะการเกิดเหตุ
แผนกศูนย์บริการลูกค้า  (Contact Center / Call Center )
Email :DIVService@mittare.com    Tel : 02-640-7777 หรือ 1741    Line :@mittare-crm
การให้บริการ
เวลาทำการ 24 ชม.
1. รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.
2. รับสาย-โอนสายของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามายัง Call Center
3. รับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น เพื่อบันทึกลงระบบและส่งต่อให้แผนกลูกค้าสัมพันธ์
4. Customer Service and Support Center (ช่วยติดตามและประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ให้เบื้องต้น)
5. ให้ข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับงานประกันภัยรถยนต์เบื้องต้น (Motor) นอกวัน-เวลาทำการ
6. ให้ข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับงานประกันภัยวินาศภัยเบื้องต้น (Non Motor) (นอกวัน-เวลาทำการ )
ได้เเก่
- กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
7. ประสานงานรับรองยอดค่าสินไหมบุคคล (นอกวันเวลาทำการ)
8. แนะนำศูนย์ซ่อมให้ลูกค้าเบี้ยห้างที่ได้รับหลักฐานแล้ว (นอกวันเละเวลาทำการ ถึง 20.00 น.)
9. Call Back โทรแจ้งลูกค้าที่แจ้งเคลมสดว่า มีการส่งพนักงานเดินทางแล้ว (นอกวันเวลาทำการ)
กรณีงานรับประกัน ตามข้อ 5 และ 6  จะสามารถดำเนินการได้ ในช่วงนอกเวลาทำการ
กรณีจำเป็นเร่งด่วน-ขอความกรุณาติดต่อช่องทางโทรศัพท์
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
Email : CustomerServicesDepartment@mittare.com    Tel: 02:640-7777ต่อ 8751-52 ,8759, 8766-67, 8770-72    Line : mit.crm04
การให้บริการ
ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น.
1. รับเรื่องร้องเรียน
2. ติดตามและประสานงานเรื่องที่ส่งมาจากใน ช่องทางต่าง ๆ
3. สำรวจความพึงพอใจลูกค้าในการรับแจ้งเหตุและการทำเคลม
4. สำรวจความพึงพอใจลูกค้าต่อการซ่อมของอู่ในเครือ
5. แนะนำรายชื่อศูนย์ซ่อมให้ลูกค้าเบี้ยห้าง ที่ได้รับหลักฐานแล้ว
6. ต้อนรับลูกค้าหน้าเคานเตอร์
7. Call Back โทรแจ้งลูกค้าที่แจ้งเคลมสดว่ามีการส่งพนักงานเดินทางแล้ว
8. สรุปเรื่องร้องเรียนส่งสำนักกลยุทธ์องค์กร เพื่อจัดส่งต่อ คปภ.
9. ประสานงานเข้าซ่อมศูนย์นอกเครือบริษัทให้ลูกค้าเบี้ยซ่อมศูนย์ (ศูนย์ประสานงานสินไหม)
ศูนย์ประสานงานสินไหม  ( แผนกลูกค้าสัมพันธ์ )
Email : DIVCoor dinationClaim@mittare.com    Tel : 02:640-7777ต่อ 8769,8768,8753    Line : mit.crm02
การให้บริการ ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น.
1. Update ข้อมูลรายชื่อศูนย์ซ่อม (นอกเครือ)
2. แนะนำรายชื่อศูนย์ซ่อมให้ลูกเบี้ยห้าง ที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้และมีการส่ง SMS แจ้งลูกค้าให้ติดต่อกลับ ในกรณีต้องการนำรถเข้าศูนย์นอกเครือ หรือ ยังไม่ทราบรายชื่อศูนย์
3. ติดต่อศูนย์ซ่อม (นอกครือ) ให้ลูกค้าเบี้ยห้าง ที่ประสงค์เข้าซ่อมศูนย์ซ่อม (นอกเครือ)
4. ติดตามประสานงานเละช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าเบี้ยห้างที่เข้าศูนย์ (นอกเครือ)
กรณีไม่ทราบว่า เป็นศูนย์ในหรือนอกเครือ สามารถสอบถามมายัง Call Center
กรณีเข้าศูนย์นอกเครือ เพื่อความสะดวกลูกค้า ขอความร่วมมือก่อนนำรถเข้าศูนย์โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content