การอบรม - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

การอบรม

ตัวแทน > ใบอนุญาต
ตารางการอบรม

จำนวนชั่วโมงในการอบรม
รายการตัวแทน (ชม.)นายหน้า (ชม.)
ขอรับ612
ขอต่อ 1610
ขอต่อ 2
610
ขอต่อ 3
610
ขอต่อ 4
3050
การอบรมต่อ 4 กรณีตัวแทนทั่วไป
อบรม 30 ชม.
1. วิชาบังคับหมวดกฎหมายและจริยธรรม อย่างน้อย 2 วิชา ๆ ละ 3 ชม.=  6 ชม.
(วิชาที่มีเครื่องหมาย ** ในแผนอบรมฯ)
2. วิชาบังคับทั่วไป อย่างน้อย 3 วิชา ๆ ละ 3 ชม.= 9 ชม.
3. วิชาในข้อ 1. หรือข้อ 2. อีก 15 ชม.
รวมอบรม 30 ชม. ระยะเวลา 5 วัน x วันละ 535 บาท = 2,675 บาท
กรณีตัวแทนใช้สิทธิ์ปริญญาโท
สามารถลดหย่อนการอบรมได้ 15 ชม. จากทั้งหมด 30 ชม.
1. วิชาบังกับหมวดกฎหมายและจริยธรรม อย่างน้อย 2 วิชา ๆ ละ 3 ชม.= 6 ชม.
(วิชาที่มีเครื่องหมาย ** ในแผนอบรมฯ)
2. วิชาบังคับทั่วไป อย่างน้อย 3 วิชา ๆ ละ 3 ชม. = 9 ชม.
รวมอบรม 15 ชม. ระยะเวลา 3 วัน x วันละ 535 บาท = 1,605 บาท
ตัวแทนโปรดส่งเอกสารรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน เพื่อแจ้งไปยังคปภ. ก่อนท่านไปต่อใบอนุญาต
สำหรับการสัมมนา
1. ประกันภัยรถยนต์ และ
2. เจาะลึกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
(เป็นวิชาในหมวดกฎหมายและจริยธรรม ** ) จะรับรองการสัมมนาได้วิชาละ 6 ชม.วัน
หมายเหตุ การสัมมนาสามารถรับรองได้สูงสุดไม่เกิน 15 ชั่วโมง
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content