คปภ.กำหนดอัตราค่าจ้าง/ค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) การประกันอัคคีภัย ตามระยะเวลาประกันภัย ดังนี้
1-3 ปี ไม่เกิน 23%
4-9 ปี ไม่เกิน 20%
10-14 ปี ไม่เกิน 17%
15-19 ปี ไม่เกิน 15%
20-25 ปี ไม่เกิน 13%
26-30 ปี ไม่เกิน 12%
(๒) การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ไม่เกิน 13%
(๓) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่เกิน 18%
(๔) การประกันภัยรถ พ.ร.บ. ไม่เกิน 12%
(๕) การประกันภัยอื่นนอกจาก (๑) (๒) (๓) (๔) ไม่เกิน 18%
(๖) อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) ไม่รวมถึงอัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จสำหรับการประกันภัยต่อ