ลงชื่อเข้าใช้งานระบบข้อสอบ

ลงชื่อ-สกุล:

ข้อสอบตัวแทนประกันวินาศภัย

1.ข้อสอบวิชาหลักการประกันวินาศภัย
2.ข้อสอบวิชาการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
3.ข้อสอบวิชาประกันภัยรถยนต์
4.ข้อสอบวิชาการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
5.ข้อสอบวิชาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
6.ข้อสอบวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย
7.ข้อสอบวิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
8.ข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (ประกันวินาศภัย)
9.หมวดจรรยาบรรณ


รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสอบจริงมี 2 หมวด

1.หมวดจรรยาบรรณ จำนวน 10 ข้อ
(สอบผ่านคือ 70% ขึ้นไป = 7 ข้อ)
2.หมวดทั่วไป (มี 8 วิชา) จำนวน 40 ข้อ
(สอบผ่านคือ 60% ขึ้นไป = 24 ข้อ)
แบบจำลองข้อสอบนี้ จะคิดหมวดทั่วไปที่ 60% ทุกวิชา