ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

การยื่นขอรับใบอนุญาตฯตัวจริงกับ คปภ.

เรียน ท่านผู้บริหารสำนักงานตัวแทน (GA) และตัวแทนทุกท่าน

โปรดทราบ !!! การยื่นขอรับใบอนุญาตฯตัวจริงกับ คปภ. เนื่องจากมีสำนักงานตัวแทน (GA) ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตฯหรือการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯตัวจริงกับ คปภ. แผนกฯขอเรียนให้ทุกท่านรับทราบเพิ่มเติมดังนี้

1. การยื่นขอรับใบอนุญาตทั้ง ตัวแทน และ นายหน้า
1.1. ทั้งคนใหม่และคนเก่าต้องรับการอบรมหลักสูตรขอรับให้เรียบร้อยก่อน
1.2 นายหน้าต้องไปหาสถานที่อบรมเอง
2. กรณีคนใหม่ (หลักสูตรขอรับ)
2.1 กรณีการขอรับใบอนุญาตเป็น “ ตัวแทน ” ต้องยื่นเอกสารการขอรับผ่านบริษัทเท่านั้น โดยกรอกใบ ตว.1 พร้อมแนบเอกสารการขอรับให้เรียบร้อย และแนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงตัวเองเพื่อส่งบัตรตัวจริงกลับ (เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนตามไฟล์แนบที่ 1)
2.2 กรณีการขอรับใบอนุญาตเป็น “ นายหน้า ” ต้องไปยื่นเองและเมื่อได้รับใบอนุญาตฯมาแล้วจึงมาขอออกรหัส(โค้ด)กับบริษัทฯ
3. กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
3.1 กรณี “ นายหน้า ” ต้องไปยื่นเอง
3.2 กรณี “ ตัวแทน ” หากตัวแทนไปยื่นขอต่อเอง (ต้องขอใบ ตว.5 จาก แผนกบริหารงานตัวแทน ก่อน)
สำหรับตัวแทนที่ฝาก แผนกบริหารงานตัวแทน ไปยื่นขอต่อให้นั้นจัดส่งเอกสารดังนี้
3.2.1 ใบ ตว.7 (กรอกให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลดได้จาก http://www.mittare.com%20%20 หรือ www.mittare.com หรือ www.drpr.co.th
3.2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ฉากหลังไม่มีลวดลายและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.2.3 ใบอนุญาตฯตัวจริง (บัตรตัวจริง)
3.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.2.5 ใบผ่านการอบรม (ขอได้จาก แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา)
3.2.6 ค่าธรรมเนียมในการขอต่อใบอนุญาต (ต่อ 1 & 2 = 200 บาท และต่อ 3 ขึ้นไป = 800 บาท)
3.2.7 ใบรายการโอนเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 เลขที่บัญชี 064-240363-0 (ออมทรัพย์)

หมายเหตุ : ซองสำหรับให้แผนกฯจัดส่งใบอนุญาตฯตัวจริงหรือเอกสารคืนให้กับตัวแทนต้องจ่าหน้าให้ถูกต้องและเป็นสถานที่ที่จดหมายส่งถึงตัวแทนนะครับ


จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน
11/6/2021

แนวทางการจัดอบรมแบบออนไลน์ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64

แนวทางการจัดอบรมแบบออนไลน์ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิดยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทางแผนกฯ ศูนย์ฝึกอบรมอยู่ระหว่างการขอขยายเวลาการจัดแบบออนไลน์ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระเบียบใหม่ที่ทาง คปภ.กำหนด ที่มีสาระสำคัญ คือ ถูกจำกัดจำนวนคนไม่เกิน 50 คนต่อการการจัด 1 หลักสูตร (ที่ผ่านมาสถาบันต่าง ๆ ถูกบังคับให้จัดได้ครั้งละไม่เกิน 50 คน มาตั้งแต่ มี.ค. 64)
ดังนั้นขอให้ GA & ผู้นำทุกท่าน กรุณาแจ้งตัวแทนแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ปรับตัวให้พร้อม เพราะที่นั่งมีจำกัด หากตัวแทนสมัครอบรมแล้ว และไม่ยอมทำตามระเบียบ หรือ จู่ ๆ หายไปไม่มาเข้าออนไลน์ก็จะเสียหายต่อผู้ที่ตั้งใจจริง ๆ ดังนั้นหากบริษัทฯได้รับอนุญาตให้จัดอบรมแบบออนไลน์ต่อและถูกจำกัด 50คน/ครั้ง (คาดว่าตั้งแต่ เดือน ก.ค. 64 เป็นต้นไป )
ขอความกรุณาแจ้งลูกทีมล่วงหน้า ดังนี้
1. ห้ามใช้มือถือเป็นอุปกรณ์ในการอบรมเด็ดขาดตลอดทั้งวัน และ ห้ามสลับมือถือมาใช้ในช่วงบ่ายเพราะจะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากห้องทันที
2. ห้ามเดินทางไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือคนขับ
3. หลีกเลี่ยงการใช้ แท้ปเลต หรือ ไอแพด เพราะจะทำให้เกิดปัญหาตอนท้ายของการอบรมซึ่งจะไม่สามารถดาวน์โหลดใบรับรองการอบรม
4. ขอให้กำชับลูกทีมว่า หากสมัครแล้วก็ขอให้สำรองเวลาวันเข้าอบรมด้วย เพราะเมื่อได้สิทธิ์การสมัครรอบแรกแล้ว ต่อมาไม่ยอมส่งเอกสารยืนยัน ทำให้ไปกันที่ของผู้ที่สมัครมาช้าแล้วแผนกตัดสิทธิ์เนื่องจากเป็นคนที่สมัครมาหลังคนที่ 50
5. ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 จะไม่มีที่นั่งสำรองหรือแทรกรายชื่อตัวแทนที่ฉุกเฉินแต่อย่างใดแล้ว เพราะไม่สามารถแทรกใด ๆ ได้เนื่องจากข้อกำหนดรับได้แค่ 50 คน ดังกล่าว ดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวแทนบัตรใกล้ขาดแล้วค่อยวิ่งหาห้องอบรม ควรหาห้องอบรมก่อนบัตรขาด 4-5 เดือน
6. ผู้ที่ถือบัตรนายหน้าให้วิ่งหาสถาบันข้างนอกได้เลยเพราะบริษัทฯไม่ได้รับสิทธิ์อบรมนายหน้าแบบออนไลน์

หมายเหตุ : ประกาศตารางคาดว่าคงได้ออกประมาณปลาย ๆ เดือน มิ.ย. 64 เพราะต้องรอคำสั่ง คปภ.ก่อน
แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา ฝ่ายกิจการตัวแทน ลวท. 11/6/64
11/6/2021

การยื่นขอรับใบอนุญาตฯตัวจริงกับ คปภ.

การยื่นขอรับใบอนุญาตฯ กับ คปภ. แผนกฯ ขอเรียนให้ทุกท่านรับทราบเพิ่มเติมดังนี้
1. การยื่นขอรับใบอนุญาตทั้ง ตัวแทน และ นายหน้า
1.1. ทั้งคนใหม่และคนเก่าต้องรับการอบรมหลักสูตรขอรับให้เรียบร้อยก่อน
1.2 นายหน้าต้องไปหาสถานที่อบรมเอง

2. กรณีคนใหม่ (หลักสูตรขอรับ)
2.1 กรณีการขอรับใบอนุญาตเป็น “ ตัวแทน ” ต้องยื่นเอกสารการขอรับผ่านบริษัทเท่านั้น โดยกรอกใบ ตว.1 พร้อมแนบเอกสารการขอรับให้เรียบร้อย และแนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงตัวเองเพื่อส่งบัตรตัวจริงกลับ (เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนตามไฟล์แนบที่ 1)
2.2 กรณีการขอรับใบอนุญาตเป็น “ นายหน้า ” ต้องไปยื่นเองและเมื่อได้รับใบอนุญาตฯมาแล้วจึงมาขอออกรหัส(โค้ด)กับบริษัทฯ

3. กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
3.1 กรณี “ นายหน้า ” ต้องไปยื่นเอง
3.2 กรณี “ ตัวแทน ” หากตัวแทนไปยื่นขอต่อเอง (ต้องขอใบ ตว.5 จาก แผนกบริหารงานตัวแทน ก่อน)
สำหรับตัวแทนที่ฝาก แผนกบริหารงานตัวแทน ไปยื่นขอต่อให้นั้นจัดส่งเอกสารดังนี้
3.2.1 ใบ ตว.7 (กรอกให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลดได้จาก http://www.mittare.com%20%20หรือ]www.mittare.com หรือ www.drpr.co.th
3.2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ฉากหลังไม่มีลวดลายและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3.2.3 ใบอนุญาตฯตัวจริง (บัตรตัวจริง)
3.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.2.5 ใบผ่านการอบรม (ขอได้จาก แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา)
3.2.6 ค่าธรรมเนียมในการขอต่อใบอนุญาต (ต่อ 1 & 2 = 200 บาท และต่อ 3 ขึ้นไป = 800 บาท)
3.2.7 ใบรายการโอนเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 เลขที่บัญชี 064-240363-0 (ออมทรัพย์)

หมายเหตุ : ซองสำหรับให้แผนกฯจัดส่งใบอนุญาตฯตัวจริงหรือเอกสารคืนให้กับตัวแทนต้องจ่าหน้าให้ถูกต้องและเป็นสถานที่ที่จดหมายส่งถึงตัวแทน
11/6/2021

ใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ กรณีตัวแทนถูกระงับโค๊ต

แผนกบริหารงานตัวแทนขอเรียนเกี่ยวกับใบเตือนต่ออายุ ดังนี้
1. กรณีใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ส่งออกไปก่อนหน้าที่ตัวแทนถูกระงับรหัส (โค้ด) ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ตัวแทนเจ้าของงาน โดยสามารถออกกรมธรรม์ได้ภายใต้รหัส(โค้ด)ตัวแทนรับช่วง ตามโครงสร้างตัวแทน
2. กรณีใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ส่งออก หลังจากที่ตัวแทนเจ้าของงานถูกระงับรหัส(โค้ด )ข้อมูลจะถูกส่งไปให้ตัวแทนรับช่วงตามโครงสร้างตัวแทน (ไม่ต้องเปลี่ยนตัวแทน Master)
3. กรณีโอนเงินค่าเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัทฯภายใต้รหัส(โค้ด)ตัวแทนเจ้าของงานเดิมที่ โดนตัดโค้ดไปแล้ว GA หรือตัวแทนจะต้องแจ้งให้ แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน ปรับปรุงนำไปตัดชำระเบี้ยของลูกค้าภายใต้ รหัส(โค้ด)ตัวแทนที่ออกกรมธรรม์ต่ออายุ
7/6/2021

ความหมายและเงื่อนไขของตัวแทนกลุ่ม (N1) & (N2) & (N3)

ความหมายและเงื่อนไขของตัวแทนกลุ่ม (N1) & (N2) & (N3) รายละเอียดดังนี้
1. ตัวแทนกลุ่ม (N1) - ให้สิทธิ์เฉพาะตำแหน่งตัวแทนเท่านั้นและนับจากวันที่รหัส(โค้ด) Active (A) ไปเพียง 120 วัน (วันที่ 121 ระบบจะ Auto เป็นตัวแทนปกติทั่วไป) เงื่อนไขของตัวแทนกลุ่ม (N1)
1.1 ไม่เลื่อนตำแหน่ง
1.2 แข่งขันคุณวุฒิ (รับรางวัลการแข่งขันคุณวุฒิ)
1.3 มีสิทธิ์ในการแลกคะแนน (ใช้คะแนนแลกสินค้าส่งเสริมการขายจากบริษัทฯด้วยตนเอง)

2. ตัวแทนกลุ่ม (N2) - เงื่อนไขของตัวแทนกลุ่ม (N2)
2.1 ไม่เลื่อนตำแหน่ง
2.2 ไม่แข่งขันคุณวุฒิ (ไม่รับรางวัลคุณวุฒิการแข่งขันใดๆ)
2.3 มีสิทธิ์ในการแลกคะแนน (ใช้คะแนนแลกสินค้าส่งเสริมการขายจากบริษัทฯด้วยตนเอง)

3. ตัวแทนกลุ่ม (N3) - เงื่อนไขของตัวแทนกลุ่ม (N3)
3.1 ไม่เลื่อนตำแหน่ง
3.2 ไม่แข่งขันคุณวุฒิ (ไม่รับรางวัลคุณวุฒิการแข่งขันใดๆ)
3.3 ไม่มีสิทธิ์ในการแลกคะแนน (ตัวแทนที่เป็นมาสเตอร์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนน)

หลักเกณฑ์ - การแจ้งและการยกเลิกการเป็นตัวแทนกลุ่ม (N1) & (N2) & (N3) ดังนี้

(1) ทีมงาน MT สามารถแจ้งการเป็นตัวแทน กลุ่ม (N1) & (N2) & (N3) ไปที่ แผนกบริหารงานตัวแทน ได้ทุกวันทำการของบริษัทฯ {GA/ตัวแทน ให้แจ้งความประสงค์การเป็นตัวแทน (N1) & (N2) & (N3) ไปที่ทีมงาน MT ต้นสังกัด}

(2) กรณีมีการแจ้งยกเลิกการเป็นตัวแทนกลุ่ม (N2) & (N3) ไปแล้ว ถ้าหากทีมงาน MT จะแจ้งกลับมา เป็นตัวแทนกลุ่ม (N2) & (N3) อีกต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่แจ้งยกเลิกการเป็นตัวแทนกลุ่ม (N2) & (N3)

ข้อมูลเพิ่มเติม – กรณีที่ตัวแทนท่านใด (ทุกตำแหน่ง) ไม่ต้องการเลื่อนตำแหน่ง และ/หรือ ไม่ต้องการแข่งขันคุณวุฒิ และไม่ได้แจ้งการเป็นตัวแทนกลุ่ม (N1) & (N2) & (N3) ไปที่ แผนกบริหารงานตัวแทน หลังจากสิ้นเดือนของทุกเดือนตัวแทนที่มีคุณสมบัติได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยอัตโนมัติตามโครงสร้างตัวแทนจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยอัตโนมัติทันที
2/6/2021

การขอให้บริษัทฯออกเอกสารรับรองต่าง ๆ

ระเบียบและวิธีการขอให้บริษัทฯออกเอกสารรับรองต่าง ๆ
ใบรับรองแบ่งได้เป็น 3 อย่าง คือ
1.การรับรองการเป็นตัวแทน/นายหน้า (เพื่อยืนยันให้ลูกค้ามั่นใจตอนเก็บเบี้ยประกัน)
- กรณีตัวแทน ให้ใช้บัตรใบอนุญาตตัวแทนแสดง ดังนั้นจึงไม่ต้องขอใด ๆ มาทางบริษัท ฯ
- กรณีนายหน้า ให้ใช้ใบอนุญาตนายหน้าแสดงตนควบคู่กับหนังสือมอบอำนาจฯ (นว.12) โดยปกติบริษัท ฯ ออกให้อัตโนมัติตอนมาออกรหัส
2. การรับรองรายได้ (เพื่อนำไปใช้ด้านธุรกรรมทางการเงิน เช่น กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ)
มี 2 กรณี
2.1 รายได้ประเภทคอมมิชชั่น (Commission) ขอได้จากฝ่ายบัญชี
2.2 รายได้ประเภทค่าบริหารการตลาด ขอได้จาก แผนกบัญชีเฉพาะธุรกิจ
3. การรับรองตำแหน่งในบริษัทฯ (ตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
ต้องทำเรื่องที่ฝ่ายขยายงานเท่านั้น โดยแจ้งแม่ทีม MTต้นสังกัดเพื่อประสานขอไปฝ่ายขยายงานฝ่ายกิจการตัวแทน
1/6/2021

การขอหนังสือสำหรับไปตั้งเบิกหน่วยงานราชการ

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ การขอหนังสือมอบอำนาจ เพื่อไปตั้งเบิกกับหน่วยงานราชการ ฝ่ายกิจการตัวแทนขอเรียนให้ทราบดังนี้
1. ใช้แบบฟอร์มดังตัวอย่าง กรอกให้เรียบร้อยพร้อมสำเนาบัตรตัวแทน แล้วส่งไปให้เลขาทีม MT ต้นสังกัด
2. ทีมงาน MT ประสานขอไปที่ คุณรัฐนันท์ เอี่ยมอินทร์ (สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย) เป็นผู้จัดทำ หนังสือมอบอำนาจ และให้ผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัทฯ ลงนาม หลังจากนั้นส่งหนังสือมอบอำนาจ ให้กับทีมงาน MT เพื่อส่งต่อให้ GA ต่อไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ที่เวบ GA เมนูบริหารงานตัวแทน
1/6/2021

การแจ้งเตือนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าจะหมดอายุ

การแจ้งเตือนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าจะหมดอายุล่วงหน้าในอีก 4 , 2 , 1 เดือนข้างหน้า
ระบบฯจะส่ง Mail Autosend (อัตโนมัติ) แจ้งเตือนใบอนุญาตของตัวแทน/นายหน้าจะหมดอายุล่วงหน้า 4 เดือน 2 เดือน 1 เดือน (3 ครั้ง) เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้บริหารต้นสังกัดของตัวแทน/นายหน้าที่มีใบอนุญาตฯและจะหมดอายุในอีก 4 , 2 , 1 เดือนข้างหน้าช่วยรีบติดตามตัวแทน/นายหน้าภายใต้สังกัดให้รีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ใบอนุญาตฯจะได้ไม่ขาดอายุ)
สำหรับการส่งรายงานแจ้งเตือนตัวแทน/นายหน้าที่มีใบอนุญาตฯและจะหมดอายุในอีก 4 , 2 , 1 เดือนข้างหน้านั้น ระบบฯจะส่ง Mail Autosend แบบอัตโนมัติแจ้งเตือนไปถึงผู้บริหารต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องของตัวแทน/นายหน้าให้รับทราบ ดังนี้
1. เจ้าของสำนักงานตัวแทน (GA) ต้นสังกัดของตัวแทน/นายหน้า
2 ผู้อำนวยการอาวุโส ต้นสังกัดของตัวแทน/นายหน้า
3. ทีมงาน MT ต้นสังกัดของตัวแทน/นายหน้า
25/5/2021

แจ้งรหัสสถานะ GA

สถานะ GA มี 4 กลุ่ม
GAB = GA ที่สถานะ สนง.ปกติ สามารถคีย์งาน (online) และยังคงมีสัญญาเจ้าของสำนักงานอยู่
GAS = GA ที่โค้ดตัวเจ้าของ สนง.มีสถานะ Suspend เช่น ชำระเบี้ยเกินกำหนด ,ใบอนุญาตส่วนตัวขาด,ผู้ค้ำถอนค้ำ เป็นต้น จีเอนี้จะคีย์งาน (On line) ใด ๆ ไม่ได้ แต่ยังไม่ถูกเลิกสัญญาตัวแทน
GAO = GA ที่ถูกบริษัท Suspend เช่น ทำผิดกฎระเบียบบริษัท, ติดต่อไม่ได้, หรือแม่ทีม MT ขอให้ระงับไว้ GA นี้ก็จะคีย์งานไม่ได้ แต่ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญา
GAW = GA ที่ถูกบอกเลิกสัญญาเจ้าของสำนักงานแล้ว เช่น ไม่มีตัวเลขเกิน 1 ปี, ถูกฟ้อง,โค้ดส่วนตัวถูกปิดยกเลิก(cancelled) , แม่ทีมสั่งปิด , ผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น
สถานะ GA ทุกสถานะยังคงสามารถใช้เวป GA หรืออีเมล์ได้ ยกเว้น GAW ดังนั้น GA อย่าให้บัตรตัวเองขาดเด็ดขาด เพราะจะคีย์งานของลูกทีมไม่ได้เลย ต้องย้ายลูกทีมไปใช้ สนง.อื่นก่อน
ฝ่ายกิจการตัวแทน. ลวท.11/5/64
11/5/2021

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

พระราชกฤษฎีกา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) – (PDPA) โดยมีประกาศเลื่อนบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จากเดิมมีผลบังคับใช้จริงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไฟล์แนบ) เนื่องจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดมีรายละเอียดมากและซับซ้อน รวมถึงต้องเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเลื่อนการบังคับใช้จริงจากเดิมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แทน สำหรับการใช้ข้อมูลของลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องขอให้ทุกท่านใช้ด้วยความระมัดระวัง (ควรงดการเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าในโซเซียลมีเดีย และควรปกปิดข้อมูลของลูกค้าไว้)
10/5/2021

ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุกสำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะขอปรับเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุกสำนักงานให้เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี และจะต่ออายุแบบอัตโนมัติจนกว่าเจ้าของสำนักงานจะสิ้นสภาพการเป็น สนง.ตามข้อกำหนดการเปิดสำนักงานตัวแทนของบริษัทฯ
ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นตัวแทนเจ้าของสำนักงานและออกกรมธรรม์ในรหัส(โค้ด)ของตนเองเท่านั้น สนง.GA ต้องไม่เป็นสถานะ GAW หรือ GAS รหัส S2 ใบอนุญาตขาดต่อ (ในเดือนที่ต่ออายุ) และเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็น GAB บริษัทจะออกกรมธรรม์ทันที และเริ่มคุ้มครองใหม่ ณ วันที่บริษัทฯ ทราบ
แผนกบริหารจัดการเบี้ย จะเป็นผู้แจ้งให้เจ้าของสำนักงานชำระค่าเบี้ย โดยระบบ Auto sent หากเกินกำหนดแล้วยังไม่ชำระจะพิจารณานำเงินเหลือในรหัสมาชำระแทน ทั้งนี้ กรณีที่สนง.GAชำระล่าช้า แผนกฯจะขอปฏิบัติตามระเบียบการชำระเบี้ยของบริษัทฯ
ในกรณีสำนักงานตัวแทนสิ้นสภาพการเป็นสำนักงานตัวแทนของบริษัทไม่ว่ากรณีใด กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PAGA) จะถูกยกเลิกเมื่อสำนักงานตัวแทนไม่มีภาระหนี้สินอยู่กับบริษัทแล้ว หรือจะถูกยกเลิกเมื่อไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยได้
ข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ เป็นไปตามแนวทางการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PAGA ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มิ.ย.2564 โปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับ เจ้าของสำนักงาน ได้ตามไฟล์ที่แนบมาค่ะ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน คุณธีราพร และคุณเกตุชฎา หรืออารยา ได้ทันที
10/5/2021

ปรับเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ PA ของ GA

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะขอปรับเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุกสำนักงานให้เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี และจะต่ออายุแบบอัตโนมัติจนกว่าเจ้าของสำนักงานจะสิ้นสภาพการเป็นสนง.ตามข้อกำหนดการเปิดสำนักงานตัวแทนของบริษัทฯ
ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นตัวแทนเจ้าของสำนักงานและออกกรมธรรม์ในรหัส(โค้ด)ของตนเองเท่านั้น สนง.GA ต้องไม่เป็นสถานะ GAW หรือ GAS รหัส S2 ใบอนุญาตขาดต่อ (ในเดือนที่ต่ออายุ) และเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็น GAB บริษัทจะออกกรมธรรม์ทันที และเริ่มคุ้มครองใหม่ ณ วันที่บริษัทฯทราบ
แผนกบริหารจัดการเบี้ย จะเป็นผู้แจ้งให้เจ้าของสำนักงานชำระค่าเบี้ย โดยระบบ Auto sent หากเกินกำหนดแล้วยังไม่ชำระจะพิจารณานำเงินเหลือในรหัสมาชำระแทน ทั้งนี้ กรณีที่สนง.GAชำระล่าช้า แผนกฯจะขอปฏิบัติตามระเบียบการชำระเบี้ยของบริษัทฯ
ในกรณีสำนักงานตัวแทนสิ้นสภาพการเป็นสำนักงานตัวแทนของบริษัทไม่ว่ากรณีใด กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PAGA) จะถูกยกเลิกเมื่อสำนักงานตัวแทนไม่มีภาระหนี้สินอยู่กับบริษัทแล้ว หรือจะถูกยกเลิกเมื่อไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยได้
ข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ เป็นไปตามแนวทางการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PAGA ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มิ.ย.2564 โปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับ เจ้าของสำนักงาน ได้ตามไฟล์ที่แนบมา
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน คุณธีราพร และคุณเกตุชฎา หรืออารยา ได้ทันที
ไฟล์ที่แนบมาด้วย
1. แนวทางการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PAGA ประกาศใช้ 1.6.2564 คลิกที่นี่
2. PR ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PAGA คลิกที่นี่
Best Regards,
อารยา ธิติธรรมพฤกษ์
แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน
M : 081-8891609
10/5/2021

ฝ่ายกิจการตัวแทนสรุปข่าวสาร

ฝ่ายกิจการจึงขอสรุปข้อมูลที่สำคัญอีกครั้ง ดังนี้
1. ผู้ที่มีผลสอบเกิน 2 ปีแล้วบัตรเดิดขาดอายุ คปภ.อนุโลมยังไม่ต้องไปสอบใหม่โดยอบรมขอรับฯอย่างเดียวได้ถึง 31/12/64 นี้
2. ผู้ที่จองสอบของต่างจังหวัดเลื่อนสอบของ 24/4 ไปเป็น 29/5 โดยบริษัทฯทำการย้ายให้ ดังนั้นที่นั่งสอบของเดือนพ.ค. คาดว่าจะเต็มแล้ว , สำหรับการสอบที่กรุงเทพฯ ยังเหมือนเดิมมีทุกจันทร์ อังคาร
3. ผู้ที่ฝากบริษัทฯ ไปรับบัตรตัวจริงที่ตั้งแต่ 26/3 นั้นขอให้รอ เพราะเดือนเมษายน ทาง คปภ.ยังไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับบัตรตัวจริงต้องรอต้น พ.ค.อีกครั้งและน่าจะส่งตัวจริงคืนให้ทุกท่านได้กลาง พ.ค. แต่ไม่ต้องกังวล เพราะการออก กธ.ยังคงทำได้ปกติ
4. การติดเลขสำนักงานบนป้ายเดิม ขอให้ทุก GA เร่งเอาเลขที่ขึ้นไปติดบนป้ายด่วน และให้ถ่ายรูปที่ชัดเจนสักสามรูปให้เห็นทั้งตัวอาคารด้วย หลังติดเลขให้ส่งกลับไปแผนกบริหารสำนักงานตัวแทน
5. ขณะนี้อบรมใบอนุญาตรอบเจอตัวของเดือน เมษายน-พฤษภาคม 64 ยกเลิกทุกหลักสูตรให้ไปเข้าออนไลน์
6. สำหรับนายหน้า แผนกศูนย์อบรมไม่ได้รับสิทธิ์อบรม ออนไลน์ ดังนั้นขอให้ไปหาที่อบรมข้างนอกเอง
ฝ่ายกิจการตัวแทน. 22/4/64
22/4/2021

แจ้งการอบรมใบอนุญาต

การอบรมใบอนุญาต เพื่อไม่ให้ลูกทีมบัตรขาดอายุอันจะส่งผลให้ไม่สามารถส่งงานได้ ฝ่ายกิจการตัวแทนจึงขอเรียนให้ทราบ ดังนี้
1. แผนกจะไม่มีการโอนย้ายผู้ที่จองรอบปกติไว้ไปที่ออนไลน์ใด ๆ เนื่องจากการเก็บเอกสารส่งคปภ.แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อระบบเปิด ขอให้รีบไปลงทะเบียน ซึ่งแผนกฯได้ขยายรับถึงห้องละ 180 คนแล้ว
2. กรุณาอย่าจองเผื่อหลาย ๆ รุ่นในหลักสูตรเดียวกัน เพราะจะไปกันที่นั่งของตัวแทนท่านอื่น ๆ และหากทำเช่นนั้น แผนก ฯ จะทำการตัดสิทธิ์ในการอบรมออนไลน์ทันที
3. ผู้ที่เคยลงทะเบียนต่อ-4 ที่พัทยาไว้ ขอให้รีบลงทะเบียนออนไลน์ที่จัดเพิ่มเดือนมิถุนายนให้และเมื่ออบรมผ่านก็ขอคืนเงินภายหลังได้ (เข้าบัญชีตั้งฝาก ส่วนผู้ที่ชำระผ่านคุณชลิดาก็ไปขอคืนได้ที่คุณชลิดา)
4. หลักสูตรนายหน้า-1 ที่เดิมจะจัดมิถุนายนนั้น ก็ยกเลิกเช่นกัน รวมถึงรอบเหมาพิเศษของเชียงใหม่และพิษณุโลก
5. หลักสูตรขอรับออนไลน์ ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีผลสอบผ่าน และผู้ที่บัตรขาดเท่านั้น ดังแทนผู้ที่ยังไม่ได้สอบหรือรอสอบอยู่ (ตัวแทนรอสอบ) กรุณาอย่าไปลงทะเบียนขอรับออนไลน์เพราะจะไปกันที่ผู้ที่มีสิทธิ์ อีกทั้งเนื่องจากเวลากระชั้นชิด แผนกเมื่อตัดชื่อทิ้งก็จะไม่มีเวลาเปิดเพิ่มทำให้เสียที่นั่งไปเปล่าๆ
แผนกศูนย์อบรมและส้มมนา ฝ่ายกิจการตัวแทน 20/4/64
20/4/2021

การขอเงินค่าอบรมคืน

การขอเงินค่าอบรมคืนเข้าบัญชีตั้งฝากในกรณี ขอยกเลิกการอบรมที่ได้ชำระเงินไปแล้ว( เช่นที่โรงแรมรีเวอร์ไซด์วัน
ที่17&24/4/64 นั้น ) และต้องการขอคืนเงินเข้าบัญชีตั้งฝาก (Type N ใช้ในการชำระเบี้ยเท่านั้น) รบกวนใส่ชื่อ นามสกุล รหัสตัวแทน ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการทำคืนเงิน อีกทั้งควรแน่ใจว่าได้เข้าอบรมออนไลน์และผ่านแล้ว
แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา ลวท12/10/12
12/4/2021

การขอใบรับรองของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบรับรองการเป็นตัวแทนนายหน้าของตัวแทนประกัน วินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงการรับรองรายได้ และรับรองตำแหน่ง มีความชัดเจนและให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีการขอใบรับรองการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย
1.1 กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย ให้ตัวแทนใช้ใบนุญาตการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ แสดงตนว่าเป็นตัวแทนของ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.2 กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย ให้นายหน้าใช้ใบอนุญาตฯประกอบกับหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯให้รับเบี้ยประกันภัย (นว.12) ในการแสดงตน
2. กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และหรือ นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องการขอใบรับรองรายได้
2.1 รายได้ประเภทคอมมิชชั่น (Commission) ขอได้จาก ฝ่ายบัญชี
2.2 รายได้ประเภทค่าบริหารการตลาด ขอได้จาก แผนกบัญชีเฉพาะธุรกิจ
3. กรณีขอรับรองตำแหน่งในบริษัทฯ ขอได้จาก ฝ่ายขยายงาน (หัวหน้าฝ่ายขยายงาน)
2/4/2021

คปภ. ขยายระยะเวลาการใช้ผลสอบผ่านความรู้ประกันวินาศภัย

คปภ. ขยายระยะเวลาการใช้ผลสอบผ่านความรู้ประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และ นายหน้าประกันวินาศภัย ในสถานการ์ณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ตามประกาศไฟล์แนบ โดยตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีใบอนุญาตฯหมดอายุแล้วและมีผลสอบผ่านความรู้ประกันวินาศภัย เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่านถึงวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตัวแทน/นายหน้าสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรขอรับและยื่นขอรับใบอนุญาตฯใหม่ได้ภายในวันที่ 31/12/64 คปภ.ขยายระยะเวลาให้จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31/03/64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31/12/64 (ไม่ต้องสอบใหม่)
กรณีตัวแทน/นายหน้าที่มีใบอนุญาตฯหมดอายุแล้วและมีผลสอบเกิน 2 ปี (นับจากวันที่สอบผ่านถึงวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯใหม่) ไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอรับและไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯใหม่ภายในวันที่ 31/12/64 ตั้งแต่วันที่ 1/01/65 เป็นต้นไป ต้องสอบใหม่
29/3/2021

ปรับตำแหน่งโดยไม่ต้องรอ 1 เดือน

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 จากนโยบายของท่านประธานและฝ่ายขยายงาน เพื่อให้ทุกท่านที่เป็นคนทำงานได้ประสบความสำเร็จที่เร็วมากขึ้น บริษัทฯจะทำการประกาศเลื่อนตำแหน่งแบบไม่เว้นเดือน (เดิมต้องรอ 1 เดือนในการตรวจและนำเสนอ) และจะประกาศทุกวันที่ 10 ของเดือน ฝ่ายกิจการตัวแทนขอให้ทุกท่านกรุณาแจ้งให้ลูกทีมทราบ โดยระบบจะกวาด
อัตโนมัติทุกต้นเดือนย้อนไปสามเดือน เช่น ประกาศ 10 เมษายน 64 ก็จะนับผลงานของเดือน มีนาคม,กุมภาพันธ์,มกราคม โดยผู้ที่ระบบจะกวาดเฉพาะผู้ที่ผลงานผ่านที่อยู่ในสถานะ Active, S4 (ผู้ค้ำไม่ยืนยันใน60วัน),S7 (วงเงินเกินวงเงินเครดิต
ไม่ใช่จ่ายเกินเครดิต) เท่านั้นและไม่ใช่กลุ่ม N1, N2 & N3 ดังนั้นไม่ต้องเสนอแต่งตั้งมาเพราะทำถึง ระบบจะกวาดชื่อมารอ อยู่แล้ว
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทีมที่ สังกัดหรือแผนกบริหารงานตัวแทน ฝ่ายกิจการตัวแทน
16/3/2021

แบ่งกลุ่มตัวแทน

ตัวแทนที่มีใบอนุญาตฯที่ไม่มีความประสงค์ที่จะเลื่อนตำแหน่ง ไม่รับรางวัลคุณวุฒิการแข่งขันใดๆจากบริษัทฯ และบางท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้คะแนนแลกสินค้าส่งเสริมการขายใดๆจากบริษัทฯ ฝ่ายกิจการตัวแทน จึงแบ่งกลุ่มตัวแทนดังกล่าวเป็น 2 กลุ่ม คือ (N2) & (N3) ความหมายดังนี้
1. ตัวแทนกลุ่ม (N2) ความหมาย
1.1 ไม่ประสงค์เลื่อนตำแหน่ง
1.2 ไม่รับรางวัลคุณวุฒิการแข่งขันใดๆ
1.3 ต้องการใช้คะแนนแลกสินค้าส่งเสริมการขายจากบริษัทฯ
2. ตัวแทนกลุ่ม (N3) ความหมาย
2.1 ไม่ประสงค์เลื่อนตำแหน่ง
2.2 ไม่รับรางวัลคุณวุฒิการแข่งขันใดๆ
2.3 ไม่ประสงค์ใช้คะแนนแลกสินค้าส่งเสริมการขายจากบริษัทฯ
แผนกฯขอความร่วมมือมายังทีมงาน MT ทุกทีมงานช่วยสรุปรายชื่อตัวแทนที่ไม่ประสงค์เลื่อนตำแหน่ง ไม่รับรางวัลคุณวุฒิการแข่งขันใดๆจากบริษัทฯ ใช้คะแนนและไม่ใช้คะแนนแลกสินค้าส่งเสริมการขายจากบริษัทฯ พร้อมทั้งจับคู่กับตัวแทนที่เป็นมาสเตอร์ (Master) ตามแบบฟอร์ม File แนบจัดส่งให้กับ แผนกบริหารงานตัวแทน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลตัวแทนดังกล่าวเข้าสู่ระบบ IT.ตามกลุ่มของตัวแทน (N2) & (N3)
หมายเหตุ : ตัวแทนที่มีใบอนุญาตฯกลุ่ม (N2) & (N3) หากจะแจ้งกลับมาเป็นตัวแทนที่ประสงค์จะเลื่อนตำแหน่ง ประสงค์ที่จะรับรางวัลคุณวุฒิการแข่งขันจากบริษัทฯ ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่แจ้งเป็นตัวแทน (N2) & (N3)
2/3/2021

การจัดสอบใบอนุญาต ปี 2564

การจัดสอบใบอนุญาต ปี 2564
สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเกี่ยวกับ “ การจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ” ประจำงวดเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้
1. การจัดสอบฯ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จัดสอบทุก วันจันทร์ และ วันอังคาร
2. การจัดสอบฯ ส่วนภูมิภาค (6 จังหวัด) คือ ชลบุรี , เชียงใหม่ , พิษณุโลก , นครราชสีมา , สุราษฎร์ธานี , สงขลา สำหรับ จังหวัดขอนแก่น (งดการจัดสอบ) เนื่องจากสถานที่จัดสอบยังไม่พร้อมในการจัดสอบฯ
3. ห้าม !!! บุคคลจากจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางไปสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยทั้ง ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) และ ส่วนภูมิภาค โดยสมาคมฯใช้ข้อมูลจังหวัดที่ปรากฏตาม “ บัตรประจำตัวประชาชน ” เป็นหลักฐาน
4. กำหนดวันสอบ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
4.1 เดือน มีนาคม วันเสาร์ที่ 27/03/64
4.2 เดือน เมษายน วันเสาร์ที่ 24/04/64
4.3 เดือน พฤษภาคม วันเสาร์ที่ 29/05/64
4.4 เดือน มิถุนายน วันเสาร์ที่ 26/06/64
4.5 เดือน กรกฎาคม วันเสาร์ที่ 31/07/64
4.6 เดือน สิงหาคม วันเสาร์ที่ 28/08/64
4.7 เดือน กันยายน วันเสาร์ที่ 25/09/64
4.8 เดือน ตุลาคม วันเสาร์ที่ 30/10/64
4.9 เดือน พฤศจิกายน วันเสาร์ที่ 27/11/64
4.10 เดือน ธันวาคม วันเสาร์ที่ 18/12/64
ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการต่างๆตามที่สมาคมฯกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทุกประการ หากท่านใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่สมาคมฯกำหนดไว้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท่านนั้นเข้าสอบฯ (ท่านจะต่อว่าเจ้าหน้าที่สมาคมฯไม่ได้) สำหรับสิ่งที่ทุกท่านต้องปฏิบัติ (ตัวอย่าง) เช่น
1. การเข้าอาคาร สมาคมฯจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สอบฯเข้าอาคารเท่านั้น – ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าอาคาร
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารของสมาคมฯและ/หรือสถานที่จัดสอบ
3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
2/3/2021

การส่งคืน หนังสือยืนยันการค้ำประกัน

การส่งคืน “ หนังสือยืนยันการค้ำประกัน ” การออกรหัส(โค้ด)ตัวแทน โดยหลังจากที่ผู้ค้ำประกันได้รับหนังสือและลงชื่อยืนยันการค้ำประกันให้กับตัวแทนแล้ว ขอให้ผู้ค้ำประกันส่งคืนต้นฉบับหนังสือยืนยันการค้ำประกันให้กับแผนกฯแบบ EMS จะถึงแผนกฯเร็วกว่าการส่งแบบลงทะเบียน (การส่งแบบลงทะเบียนใช้เวลาหลายวัน) จึงขอความร่วมมือมายังท่านเจ้าของสำนักงาน/ผู้นำทีมงานทุกท่าน ช่วยประสานงานแจ้ง ตัวแทน/ผู้ค้ำประกัน ให้รับทราบและส่งคืนหนังสือยืนยันการค้ำประกันให้กับแผนกฯแบบ EMS เพื่อตัวแทนจะได้ออกงาน/ออกกรมธรรม์แบบมีวงเงินเครดิตได้เร็วขึ้น (ไม่ต้องรอหลายวัน)
29/1/2021

การขอ ตว.5

การขอ “ หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.5) ” เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ใบ ตว.5 = แผนกฯเป็นผู้ออกให้) โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต้องใช้ระบบการออนไลน์ (Online) เข้ามาช่วยด้วยการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM (ไม่ใช่อบรมแบบเจอตัว) ซึ่งถ้าเป็นกรณีการอบรมแบบเจอตัวเจ้าหน้าที่ แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา จะนำใบ ตว.5 ไปแจกให้กับผู้เข้ารับการอบรมในห้องอบรม
ดังนั้น แผนกฯจึงขอเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขอ/การใช้ใบ ตว.5 เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (นายหน้าไม่ต้องใช้ใบ ตว.5) ให้มีแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจตรงกัน ดังนี้

1. กรณีตัวแทนดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ด้วยตนเอง) ให้เมล์แจ้งขอใบ ตว.5 ไปที่ แผนกบริหารงานตัวแทน โดยแจ้งรหัส(โค้ด)ชื่อ-สกุลตัวแทน โดยแผนกฯจะจัดส่งใบ ตว.5 ไปให้กับตัวแทนตามที่อยู่ของตัวแทนหรือจัดส่งไปที่ GA แล้วแต่กรณี

2. กรณีตัวแทนให้แผนกฯเป็นผู้ไปยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ฝากแผนกฯ) GA/ตัวแทน ไม่ต้องร้องขอใบ ตว.5 ไปที่แผนกฯ หลังจากแผนกฯได้รับเอกสารการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของตัวแทนแล้ว แผนกฯจะออกใบ ตว.5 และนำไปต่ออายุใบอนุญาตฯให้กับตัวแทนโดยที่ตัวแทนไม่ต้องขอใบ ตว.5 ไปที่แผนกฯ

หมายเหตุ : ใบ ตว.5 ใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยเท่านั้น (นายหน้า-ไม่ต้องใช้)

อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน
29/1/2021

ปรับปรุงรูปแบบป้ายสำนักงาน

เรียน ท่านเจ้าของสำนักงานตัวแทนทุกท่าน
เรื่อง แนวทางการติดตั้งป้ายสำนักงานรูปแบบใหม่ทั่วประเทศ
เป็นที่ทราบดีว่า สำนักงานตัวแทนนั้นมีความสำคัญในการทำงานของบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทน อาทิเช่น การบันทึกกรมธรรม์ , การส่งข่าวสารและเอกสารต่างๆให้กับลูกทีม ยังเป็นสถานที่แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
ในปีนี้บริษัทฯได้ออกแบบใหม่มาเพื่อให้สำนักงานทั่วประเทศได้ใช้ในรูปแบบเดียวกันตามนโยบายของท่านประธานฯ ที่ปรารถนาในการยกระดับสำนักงานให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางที่จะสนับสนุนให้ท่านเจ้าของสำนักงานเดิมและผู้ที่กำลังเปิดสำนักงานใหม่ ได้ปฎิบัติในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายกิจการตัวแทนจึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบ ดังนี้
1. ป้ายสำนักงานใหม่ มี 3 ประเภท คือ
- ป้ายหน้าสำนักงาน ( บังคับให้ติดเลขที่สำนักงานทั้งเก่าและใหม่เพื่อประชาชนจะได้แยกแยกออกได้ว่า เป็นสำนักงานที่ได้รับอนุญาตแล้ว)
- ป้ายไฟด้านข้าง
- ป้ายตู้ไฟ 4 ล้อสำหรับวางหน้าสำนักงาน
2. สำนักงานเดิมที่ได้รับอนุญาตติดตั้งป้ายไปแล้วและเปิดสำนักงานมาสักระยะหนึ่งต้องการทำป้ายใหม่ก็สามารถติดตั้งในรูปแบบใหม่ได้โดยดาวน์โหลดได้ในเวบ GA ของทุกท่าน ( ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564) เพื่อไปจ้างร้านทำป้ายในพื้นที่ใกล้สำนักงานตามความสะดวกได้โดยขอให้ติดหมายเลขสำนักงานด้วย
3. เลขที่สำนักงานจะแสดงอยู่ในหน้าเวบ GA ของทุกท่านตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นให้ทุกท่านนำเลขดังกล่าวไปติดหน้าป้ายสำนักงานให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากตั้งแต่ วันที่1 มีนาคม 2564 จะมีพนักงานเริ่มสำรวจป้ายสำนักงานทั่วประเทศเพื่อแยกผู้ที่ไม่ได้เป็นสำนักงานตัวแทนแล้วขึ้นป้ายบริษัทฯโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. สำหรับสำนักงานตัวแทนที่เปิดแล้วยังไม่ได้ทำการขอขึ้นป้ายเนื่องจากผลงานไม่ครบนั้น ขอให้ตรวจสอบผลงานของตนเอง หากมีเบี้ย 50,000 / เดือนติดต่อกันสามเดือนก็ขอให้แจ้งขอขึ้นป้ายด่วนเพื่อจะได้นำเลขที่สำนักงานไปติดที่ป้ายสำนักงาน
5. เจ้าของสำนักงานสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ในการทำป้ายใหม่ได้ โดยขอให้ศึกษาเงื่อนไขโครงการแลกพอยด์เพื่อจัดทำป้ายมิตรแท้
6. ให้ทุกท่านดูคะแนนสะสมเองได้ในเวบดร.พีอาร์และหากจะแลก กรุณากรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยตามฟอร์มที่ให้มา
7. รายละเอียดของป้าย สามารถศึกษาได้ตามคู่มือที่ให้มาตามแนบ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของป้ายสำนักงานตัวแทน ครั้งนี้ คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับที่แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน
----------------
เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับ การจัดทำ/ติดตั้งป้ายสำนักงานรูปแบบใหม่ และวิธีการแลกคะแนนเพื่อนำเงินสดไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ติดตั้งป้ายสำนักงาน แผนกฯขอเรียนทำความเข้าใจเพิ่มเติม ดังนี้
1. การจัดทำ/ติดตั้งป้ายสำนักงานรูปแบบใหม่ (ไฟล์แนบที่ 2) เป็นหน้าที่ของเจ้าของสำนักงานตัวแทน (GA) เป็นผู้ดำเนินการสอบถามติดต่อรายละเอียดราคากับร้านทำป้ายเอง (บริษัทฯไม่ได้จัดทำให้) เพียงแต่ให้ทุกสำนักงานจัดทำและติดตั้งป้ายตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น ส่วนราคาตามข้อมูลรายละเอียดไฟล์แนบที่ 2 นั้นเป็นราคาตัวอย่างเพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลราคาในการไปติดต่อจัดทำป้ายกับร้านทำป้ายที่แต่ละสำนักงานสะดวก หรือ ท่านอาจจะติดต่อสอบถามการจัดทำป้ายกับ ร้านโปรเจค แอนด์ พริ้นติ้ง (09-3564-4926) ก็ได้ (แต่ท่านต้องเป็นผู้สอบถามกับร้านโปรเจคฯเอง)
2. การใช้คะแนน (Point) แลกเป็นเงินสดเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายสำนักงาน ขอให้ดำเนินการดังนี้
2.1 กรอกแบบฟอร์มใบคำขอแลกคะแนนตามไฟล์แนบที่ 3
2.2 เอกสารประกอบการขอแลกคะแนน
2.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสำนักงาน - รับรองสำเนาถูกต้อง
2.2.2 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของเจ้าของสำนักงาน - รับรองสำเนาถูกต้อง (บริษัทฯจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)
2.3 จัดส่งแบบฟอร์มใบคำขอแลกคะแนน , สำเนาบัตรประจำตัวประชน และ สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ไปให้กับ แผนกบริหารสำนักงานตัวแทน เพื่อตรวจสอบและประสานงานกับ แผนกส่งเสริมการขาย ดำเนินการต่อ
สรุป - เจ้าของสำนักงานตัวแทน (ทุกแห่ง) ต้องเป็นผู้ติดต่อ/สอบถาม/จัดทำป้ายสำนักงานเอง บริษัทฯไม่ได้จัดทำให้ครับ
----------------
สิ่งที่ส่งมาด้วย
โครงการ แลกพอยท์เพื่อจัดทำป้ายมิตรแท้
ตัวอย่างป้ายสำนักงาน
20/1/2021

ขยายเวลาระบบตัวแทนรอสอบ

บริษัทฯได้ทำการขยายระบบตัวแทนรอสอบจาก 180 วัน (6เดือน) เป็น 1 ปี 6 เดือน (540วัน) ดังนั้นโค้ดที่ออกแล้วรอ
ใบอนุญาตก็จะถูกเปลี่ยนสถานะ S/NL เป็นรหัสยกเลิก C/NL ในวันที่ 541 นับจากวันที่ออกรหัส(โค้ด)ตัวแทนใหม่ โดยมีผลย้อนหลังกับตัวแทนที่ออกรหัส( โค้ด)ทุกโค้ดที่ออกตั้งแต่วันที่ 1/07/63
แผนกบริหารงานตัวแทน ฝ่ายกิจการตัวแทน ลวก 19/1/64
19/1/2021

การเลื่อนตำแหน่งประจำเดือน

การเลื่อนตำแหน่งประจำเดือน
GA และ หัวหน้าทีมบางคน ยังคงทำเรื่องเสนอแต่งตั้งลูกทีมมายังแผนกบริหารงานตัวแทน ดังนั้นขอเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งว่า บริษัทฯได้ใช้ระบบการเลื่อนตำแหน่งแบบอัตโนมัติมาตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นนโยบายของท่านประธานฯ ที่จะให้ผู้ที่ทำผลงานได้ครบขึ้นตามกฎระเบียบไม่ให้ตกหล่น และหลีกเลี่ยงการอนุโลม ดังนั้นขอเรียนให้ทราบถึงแนวปฏิบัติดังนี้
1. อย่าส่งรายชื่อมาขอแต่งตั้ง เพราะระบบจะกวาดชื่อคนที่จะได้แต่งตั้งออกมาให้ตรวจทุกเดือน (ขอชื่อจากแม่ทีม)
2. หากจะยับยั้งใคร ไม่ให้ขึ้นชี้แจงเหตุผลและระยะเวลายับยั้งผ่านมาทางแม่ทีม MT ก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน มิฉะนั้นระบบจะกวาดออกมาทุกเดือนถ้าเขาทำครบ
3. หากต้องการให้ลูกทีมขึ้น กรณีที่คุณสมบัติไม่ครบ ให้ทำเรื่องขออนุโลมพร้อมเหตุผลเพื่อให้ทางแม่ทีม MT เป็นคนทำ
บันทึกถึงท่านประธาน เสนอผ่านมายังแผนกบริหารงานตัวแทน เป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของท่าน
ประธานฯ ขอให้หัวหน้าทีมหรือ GA อย่าส่งตรงมาแผนกโดยไม่มีบันทึกจากแม่ทีมเพราะแผนกจะไม่รับเรื่อง
แผนกบริหารงานตัวแทน ฝ่ายกิจการตัวแทน ลวก 8 ม.ค. 64
8/1/2021

ประกัน PAI และ FIR ของ GA

ตัวแทนที่ยื่นใบคำขอในการขออนุมัติเปิดสำนักงานตัวแทน (GA) กรณีเปิดใหม่ (ปีแรก) หลังจากได้รับการอนุมัติให้เปิดสำนักงานตัวแทนจากบริษัทฯแล้ว แผนกฯจะเป็นผู้นำส่ง ใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PAI) และ ใบคำขอเอาประกันภัยอัคคีภัย (FIR) ตามเงื่อนไขการเปิดสำนักงานตัวแทนแจ้งการเอาประกันภัยไปที่ แผนกรับประกันภัยอุบัติเหตุและเบ็ดเตล็ด และ แผนกรับประกันภัยอัคคีภัยฯ โดยที่สำนักงานตัวแทน (เปิดใหม่-ปีแรก) ไม่ต้องแจ้งการเอาประกันภัยซ้ำอีก ส่วนในการต่ออายุกรมธรรม์ทั้ง 2 ประเภทในปีถัดไป (ปีต่ออายุกรมธรรม์) สำนักงานตัวแทน (GA) สามารถแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ก่อนกรมธรรม์หมดอายุได้เลย แต่ถ้าสำนักงานตัวแทน (GA) ไม่ได้แจ้งต่ออายุกรมธรรม์ (กรมธรรม์หมดอายุ) แผนกฯจะดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์โดยอัตโนมัติทันที
หมายเหตุ : การแจ้งออก/ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PAI) และ กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย (FIR) ตามเงื่อนการเปิดสำนักงานตัวแทน (GA) ต้องแจ้งออก/ต่ออายุกรมธรรม์ภายใต้รหัส(โค้ด)ของตัวแทนเจ้าของสำนักงานเท่านั้นครับ
8/1/2021

ขยายเวลาการตัดคะแนน S4, SNG

ขยายเวลาการตัดคะแนนสถานะ S4 และ SNG เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 บริษัทฯได้ขยายการตัดคะแนนจาก 1 เดือน เป็น 6 เดือน ของตัวแทนที่มีสถานะ 2 ประเภทได้แก่
ตัวแทนที่ผู้ค้ำประกันยังไม่ได้ยืนยันการค้ำประกัน(S4) และ
สถานะผู้ค้ำประกันถอนค้ประค้ำประกัน (SNG)
สถานะอื่น ๆ เป็นดังนี้
สำหรับตัวแทนที่ Suspend ทุกเหตุผลนอกเหนือจาก 2 สถานะ มีเวลา 1 เดือน ที่จะไม่โดนตัดคะแนน (ไม่เปลี่ยนแปลง)
ส่วนผู้ใดที่ใบอนุญาตขาดอายุ (S2) ยังเปิดโอกาสให้แลกคะแนนให้หมด ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ใบอนุญาตขาดอายุ หากพ้น 2 เดือนและยังไม่ต่อใบอนุญาต คะแนนก็จะถูกตัดโดยระบบ
แผนกบริหารงานตัวแทน ฝ่ายกิจการตัวแทน ลวท 5 มกราคม 64
5/1/2021
Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Logout
Back to content