ส่งหลักฐานหักภาษี ณ ที่จ่ายของนิติบุคคล - ข่าวสารมิตรแท้ - เพื่อนกัน ประกันภัย

Go to content

Main menu:

ส่งหลักฐานหักภาษี ณ ที่จ่ายของนิติบุคคล

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published by in การเงิน ·
         กรณีที่ผู้เอาประกันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ซึ่งผู้เอาประกันมีหน้าที่หักภาษี  ณ  ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันในวันที่ชำระเบี้ย ดังนั้นหากตัวแทนท่านใดที่ได้รับเอกสาร หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเบี้ยประกัน 1 %   จากผู้เอาประกันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  และยังไม่ได้นำส่งเอกสารให้กับทางบริษัท ฯ  ใคร่ขอความร่วมมือนำส่งเอกสารฉบับจริง มายัง แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน  ภายในเดือน ธันวาคม 2562  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้แล้วเสร็จ  โดยตรวจสอบเอกสารก่อนนำส่งดังนี้
        1.ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  "บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)" ที่อยู่  295 ถนนสี่พระยา  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
        2.เลขประจำตัวเสียภาษีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  : 0107555000252  
        3.จำนวนเงินภาษีที่ถูกหัก  คำนวณจาก [เบี้ยประกัน (ก่อนรวมภาษีและอากร) + อากร] X 1 % = ภาษีที่ถูกหัก
ตัวอย่าง   
เบี้ยรวม =  3,300 บาท
เบี้ยประกัน = 3,011.71 บาท
อากร = 13 บาท
จำนวนเงินภาษีที่ถูกหัก  = {3011.71 + 13 } x 1% = 30.25 บาท
        4.แนบข้อมุลเลขกรมธรรม์ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  , รหัสตัวแทนที่อออกกรมธรรม์  มาพร้อมกับเอกสาร  
        5. ปีภาษีที่ถูกหัก  ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันและทำการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย ในปี 2562  
        หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงินรับเบี้ยประกัน  ในวันและเวลาทำการ

Bookmark and Share

No comments

Webmaster : กิติศักดิ์ จันทรา Tel 087 536 7975 ; Line ID - jomjojomjai
Back to content | Back to main menu