กิจการตัวแทน

Go to content

การขอหนังสือมอบอำนาจ ไปตั้งเบิกกับหน่วยงานราชการ

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ การขอหนังสือมอบอำนาจ เพื่อไปตั้งเบิกกับหน่วยงานราชการ ฝ่ายกิจการตัวแทนขอเรียนให้ทราบดังนี้
1. ใช้แบบฟอร์มดังตัวอย่าง กรอกให้เรียบร้อยพร้อมสำเนาบัตรตัวแทน แล้วส่งไปให้เลขาทีม MT ต้นสังกัด
2. ทีมงาน MT ประสานขอไปที่ คุณรัฐนันท์ เอี่ยมอินทร์ (สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย) เป็นผู้จัดทำ หนังสือมอบอำนาจ และให้ผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัทฯ ลงนาม หลังจากนั้นส่งหนังสือมอบอำนาจ ให้กับทีมงาน MT เพื่อส่งต่อให้ GA ต่อไป
หมายเหตุ แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ที่เวบ GA เมนูบริหารงานตัวแทน
1/6/2021
Back to content