ขั้นตอนการยื่น ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาต

Go to content

ขั้นตอนการยื่น ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาต

เพื่อนกัน ประกันภัย
Published in กิจการตัวแทน · 11 June 2021
    การยื่นขอรับใบอนุญาตฯ กับ คปภ. แผนกฯ ขอเรียนให้ทุกท่านรับทราบเพิ่มเติมดังนี้
1.  การยื่นขอรับใบอนุญาตทั้ง ตัวแทน และ นายหน้า
    1.1.  ทั้งคนใหม่และคนเก่าต้องรับการอบรมหลักสูตรขอรับให้เรียบร้อยก่อน
    1.2  นายหน้าต้องไปหาสถานที่อบรมเอง
2.  กรณีคนใหม่ (หลักสูตรขอรับ)
    2.1  กรณีการขอรับใบอนุญาตเป็น “ ตัวแทน ” ต้องยื่นเอกสารการขอรับผ่านบริษัทเท่านั้น โดยกรอกใบ ตว.1 พร้อมแนบเอกสารการขอรับให้เรียบร้อย และแนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงตัวเองเพื่อส่งบัตรตัวจริงกลับ  (เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนตามไฟล์แนบที่ 1)
    2.2  กรณีการขอรับใบอนุญาตเป็น “ นายหน้า ” ต้องไปยื่นเองและเมื่อได้รับใบอนุญาตฯมาแล้วจึงมาขอออกรหัส(โค้ด)กับบริษัทฯ
3.  กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
    3.1  กรณี “ นายหน้า ” ต้องไปยื่นเอง
    3.2  กรณี “ ตัวแทน ” หากตัวแทนไปยื่นขอต่อเอง (ต้องขอใบ ตว.5 จาก แผนกบริหารงานตัวแทน ก่อน)
สำหรับตัวแทนที่ฝาก แผนกบริหารงานตัวแทน ไปยื่นขอต่อให้นั้นจัดส่งเอกสารดังนี้
         3.2.1  ใบ ตว.7 (กรอกให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลดได้จาก  http://www.mittare.com%20%20 หรือ www.mittare.com  หรือ  www.drpr.co.th
         3.2.2  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ฉากหลังไม่มีลวดลายและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
         3.2.3  ใบอนุญาตฯตัวจริง (บัตรตัวจริง)
         3.2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
         3.2.5  ใบผ่านการอบรม (ขอได้จาก แผนกศูนย์อบรมและสัมมนา)
         3.2.6  ค่าธรรมเนียมในการขอต่อใบอนุญาต (ต่อ 1 & 2 = 200 บาท และต่อ 3 ขึ้นไป = 800 บาท)
         3.2.7  ใบรายการโอนเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ  ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขาสุรวงศ์ 2   เลขที่บัญชี  064-240363-0  (ออมทรัพย์)
4. การยื่นต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ก่อนใบอนุญาตฯหมดอายุ  สำหรับการฝากให้ แผนกบริหารงานตัวแทน ไปดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ขอให้ GA/ตัวแทน จัดส่งเอกสารก่อนหมดอายุ 60 วัน อย่าจัดส่งเอกสาร ***กระชั้นชิดใกล้ หรือ ***ล่วงหน้านานเกินไป

หมายเหตุ  :  ซองสำหรับให้แผนกฯจัดส่งใบอนุญาตฯตัวจริงหรือเอกสารคืนให้กับตัวแทนต้องจ่าหน้าให้ถูกต้องและเป็นสถานที่ที่จดหมายส่งถึงตัวแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
อรุณฤทธิ์ มงคลธรรมกุล (7814)
แผนกบริหารงานตัวแทน


Back to content